استان گلستان از استانهای شمالی ایران است که بر اساس آمار نامه 1385 با مساحت  74 /20437 کیلومتر مربغ 3/1 در صد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است

این استان در محدوده ی جغرافیایی 36 درجه و 24 دقیقه تا 38 درجه و 7 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و51 دقیقه تا 56 درجه و 21 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و در بخش شمالی کشور واقع شده است. این استان از شمال با جمهوری ترکمنستان و دریای خزر ، از جنوب با استان سمنان ، از شرق با استان خراسان و از غرب با استان مازندران همجوار است.