دیروز از هرچه بود گذشتیم و امروز از هر چه بودیم...

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز...

دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود...

جبهه بوی ایمان میداد و اینجا ایمانمان بو میدهد...!!!

آنجا درب اطاقمان مینوشتیم یا حسین فرماندهی از ان توست . الان می نویسیم بدون هماهنگی وارد نشوید...!!!

الهی بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم...