رزمنده ای که در فضای سایبری میجنگی

برای فشار دادن کلید های کامپوتر وضو بگیر و با نیت قربت الی الله مطلب بنویس . بدون که تو مصداق و ما رمیت اذ رمیت... هستی.

شما در شبهای تاریک جبهه سایبری از میدان مین گناه عبور می کنید مراقب باشید.

به شهدا تمسک کنید بصیرتتون را بالا ببرید که ترکش نخورید رابطه  خودتون را با خدا زیاد کنید  با اهل بیت یکی بشید و در این راه گوش به فرمان آنها باشید.